Styrelsen 2021

Ordförande
Ika Renwall

Medlemmar
Camilla Stenström, viceordf.
Ulrica Broberg, sekr.
Gunilla Fagerström, kassör
Dick Nyman, styrelsemedlem

Suppleanter
Ann Grönqvist
Kerstin Frondén